Warunki sprzedaży i dostawy towaru

 

Ogólne warunki sprzedaży EET Europarts Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, ul. Rakietowa 22

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

Warunki sprzedaży EET Europarts Sp. z o.o. zwanej dalej „Ogólnymi Warunkami“ stosuje się przy Umowach sprzedaży Produktów, zawieranych przez EET Europarts Sp. z o.o. z Kupującymi.

 

Przedmiotem Ogólnych Warunków jest uregulowanie podstawowych zasad i warunków zawierania Umów sprzedaży Produktów pomiędzy EET Europarts Sp. z o.o. a Kupującym, na mocy, których EET Europarts Sp. z o.o. będzie sprzedawać i dostarczać Produkty.

 

W przypadku sprzeczności lub rozbieżności postanowień umów sprzedaży Produktów lub też innych porozumień zwartych pomiędzy stronami z Ogólnymi Warunkami, te pierwsze będą miały pierwszeństwo.

 

Ogólne Warunki nie mają zastosowania do umów zawieranych z udziałem konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

 

§ 2
Definicje

 

Następujące terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach oznaczają:

 

„EET EUROPARTS”     - spółkę pod firmą EET Europarts Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Rakietowa 22, 80-298 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059218.

 

„Produkty”               - części zamienne, materiały eksploatacyjne, serwery, komputery, drukarki oraz pozostałe akcesoria i urządzenia oferowane przez EET EUROPARTS.

 

„Kupujący”               - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

 

§ 3
Ceny, warunki płatności, zamówienia

 

 1. O ile strony nie postanowią inaczej, obowiązują ceny i warunki cennika aktualnego w chwili zawierania umowy.

 2. Ceny prezentowane na stronie internetowej www.eeteuroparts.pl podane są w złotych polskich (PLN). Dostępność towaru podana na stronie dotyczy stanu magazynowego Gdańsk oraz magazynów zewnętrznych. W przypadku zamówienia towaru będącego na magazynach zewnętrznych należy doliczyć czas na dostawę do Polski, minimum 4 dni robocze.

 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego na stronie internetowej www.eeteuroparts.pl nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji przez EET EUROPARTS. Każde zamówienie podlega weryfikacji przez Dział Sprzedaży pod kątem aktualnej dostępności i ceny Produktów. W każdym wypadku, gdy wymagane są zmiany w zamówieniu, Kupujący zostaje o nich powiadomiony, a dalsza realizacja zamówienia zależy od jego akceptacji.

 4. EET EUROPARTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie internetowej www.eeteuroparts.pl oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen tam wskazanych.

 5. EET EUROPARTS dołoży wszelkich starań, aby zamówienia złożone przez Kupującego do godziny 15.30 były wysyłane jeszcze tego samego dnia (dotyczy wyłącznie towarów dostępnych w magazynie Gdańsk). W razie przekroczenia terminu zapłaty lub w razie zwłoki w zapłacie EET EUROPARTS może naliczyć odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

 6. Kupujący popada w zwłokę w dniu następnym po dniu wymagalności faktury. W takim przypadku EET EUROPARTS może zlecić windykację zaległej płatności firmie windykacyjnej.

 

§ 4
Zwarcie Umowy, Dostawa

 

1.          Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez EET EUROPARTS.

 

2.          Potwierdzeniem dostawy jest dokument dostawy (faktura, dokument wydania magazynowego, dokument przekazania lub list przewozowy) podpisany przez przedstawiciela Kupującego. Kupujący jest zobowiązany przy odbiorze sprawdzić zgodność asortymentu dostarczonych Produktów z zamówieniem.

 

3.          Podpisanie przez przedstawiciela Klienta dokumentu dostawy bez zastrzeżeń poczytuje się za pokwitowanie dostarczonych Produktów w ilości zgodnej z Zamówieniem, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

4.          Ryzyko związane z ubytkami lub uszkodzeniami Produktów przechodzi na Kupującego w momencie przekazania towarów Kupującemu (w przypadku, gdy towary są dostarczane przez EET EUROPARTS lub odbierane przez Kupującego od EET EUROPARTS) lub w momencie przekazania towarów przewoźnikowi (w przypadku, gdy towary są dostarczane przez przewoźnika).

 

5.          EET EUROPARTS zachowa  prawo własności Produktów do momentu dokonania pełnej płatności przez Kupującego.

 

6.          Wady jakościowe Produktów należy reklamować przy ich odbiorze lub w terminie do 3 dni po odbiorze Produktów przez Kupującego. EET EUROPARTS jest zobowiązany do wypowiedzenia się na temat reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia. W przeciwnym razie uznaje się, że EET EUROPARTS uznaje reklamację za zasadną.

 

7.          Jeżeli uszkodzenie Produktu nastąpiło w czasie transportu, stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Jeżeli uszkodzenie Produktu nastąpiło w czasie transportu wyłącznie z przyczyny niewłaściwego opakowania, odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi EET EUROPARTS.

 

8.          W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną EET EUROPARTS zawiadomi o tym na piśmie Kupującego, wraz z podaniem przyczyn, dla których odmówiono uwzględnienia reklamacji oraz odeśle reklamowany towar do Klienta na koszt odbiorcy.

 

9.          W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną EET EUROPARTS niezwłocznie dokona naprawy wadliwych Produktów lub też wymieni je na nowe. Wymiana na nowy Produkt następuję poprzez wystawienie faktury korekty na reklamowany Produkt oraz dostarczenie nowego sprawnego Produktu z nowa fakturą na koszt EET EUROPARTS.

 

§ 5
Zwroty

 

 1. Dokonywanie zwrotów błędnie zamówionego towaru jest możliwe wyłącznie po każdorazowym indywidualnym rozpatrzeniu tego rodzaju zgłoszenia z Działem RMA lub Opiekunem Handlowym. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby o zwrot, klient może zostać obciążany dodatkową opłatą uzależnioną od wartości zwracanego towaru oraz ewentualnych kosztów odesłania towaru do dostawcy.

 2. Produkty refabrykowane (bulk/refurb) oraz sprowadzane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest zwrot za ustaloną dodatkową opłatą. W takich przypadkach każdorazowo prosimy o kontakt z naszym biurem w celu ustalenia możliwości przyjęcia zwrotu takich Produktów oraz ewentualnie kosztów związanych ze zwrotem.

 

§ 6
Gwarancja

 

 1. EET EUROPARTS udziela 3 miesięcznej gwarancji jakości na oferowane Produkty chyba, że oferowany Produkt jest objęty odrębną gwarancją lub gwarancją producenta. W przypadku Produktów objętych gwarancją producenta do tych Produktów stosuje się warunki gwarancji tego producenta i poniższe postanowienia nie mają zastosowania.

 2. Kupujący może dokonać zgłoszenia wady objętej gwarancją na stronie internetowej www.eeteuroparts.pl zakładka „Utwórz RMA” wypełniając prawidłowo wymagane pola.

 3. EET EUROPARTS jest zobowiązany do wypowiedzenia się na temat zgłoszonej wady objętej gwarancją w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia. W przeciwnym razie uznaje się, że EET EUROPARTS uznaje reklamację za zasadną.

 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną EET EUROPARTS niezwłocznie dokona naprawy wadliwych Produktów lub też wymieni je na nowe.

 5. Wymiana na nowy Produkt następuję poprzez wystawienie faktury korekty na reklamowany Produkt oraz dostarczenie nowego, sprawnego Produktu z nowa fakturą na koszt EET EUROPARTS.

 6. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt reklamowanego towaru do EET EUROPARTS.

 7. Informacja o udzielonej gwarancji dla danego towaru znajduje się każdorazowo na wystawionej fakturze. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, które podlegają zużyciu. Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń, które stanowią następstwo używania Produktów przez Kupującego w sposób niezgodny z zasadami użytkowania.

 8. Strony wyłączają odpowiedzialność EET EUROPARTS z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów.

 

§ 7
Odpowiedzialność stron

 

Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, EET EUROPARTS nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi Produktami, z zastrzeżeniem ewentualnej odpowiedzialności określonej w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyjątkiem postanowień dotyczących rękojmi, których działanie zostało wyłączone.

 2. Wszelkie spory lub rozbieżności strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W razie braku możności polubownego rozstrzygnięcia sporu i skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę EET EUROPARTS.